STWÓRZ LUB ROZWIŃ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W RAMACH KONKURSU 1.2.1 B – TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Termin naboru:29.05.2017 do 27.07.2017 r.

Kto może skorzystać:

  • Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Jakie zadania są finansowane:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Preferencję uzyskają projekty:

– których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

– realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

– realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

– projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Zasady finansowania projektu w woj. dolnośląskim:

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN,
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN,
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN.

Wielkość dofinansowania:

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego

Więcej informacji na:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *