Dolnośląskie dotacje na zakładanie działalności

W piątek odbyło się we Wrocławiu kolejne spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich, tym razem zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław.

Na spotkaniu dedykowanym biznesowi i organizacjom pozarządowym przedstawione zostały trzy programy, z których obie grupy beneficjentów będą mogły pozyskać środki na rozwój w najbliższych latach.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprezentowali założenia Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Jeśli chodzi o konkursy dla przedsiębiorców, potwierdzona została informacja, iż pierwsze ogłoszenia planowane są na wrzesień tego roku. Ramowy harmonogram naboru wniosków został ogłoszony już jakiś czas temu, jednak w najbliższych dwóch- trzech tygodniach udostępniony zostanie szczegółowy plan konkursów.

W czerwcu powinny się także zakończyć prace nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO WD. Podczas konsultacji społecznych do pierwszego projektu SzOOP zgłoszonych zostało ponad 800 uwag, teraz czekamy na zatwierdzenie końcowej wersji uszczegółowienia.

Na spotkaniu zostały także szeroko omówione działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mogą zainteresować osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Z RPO WD na ten cel dotacje otrzymają osoby powyżej 30 roku życia znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (szczególnie beneficjenci powyżej 50 roku życia, a także kobiety, osoby długotrwale bezrobotne itp.). Pozostali będą mogli starać się o instrumenty zwrotne. Podobnie jak w poprzednich latach dysponentami tych środków będą operatorzy, którzy wygrają konkurs dotacyjny. Wysokość kwoty wsparcia nadal nie jest określona i nie poznamy jej, dopóki nie zostaną określone ostatecznie wytyczne horyzontalne dotyczące kwestii zatrudnienia, co ma nastąpić pod koniec tego miesiąca. Prawdopodobnie kwota oferowana przez operatorów zewnętrznych zostanie zrównana z wysokością wsparcia przekazywaną na ten cel przez Powiatowe Urzędy Pracy (przypominamy, że w ostatnich latach kwota wsparcia w PUP wynosiła ok. 20 tys. złotych, operatorzy prywatni udostępniali wsparcie dwukrotnie wyższe).

Osoby młode pomiędzy 19 a 29 rokiem życia niepracujące i nieuczące się otrzymają wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

Od przedstawiciela Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dowiedzieliśmy się także o istotnych zmianach dotyczących sposobu ogłaszania konkursów w perspektywie 2014-2020. Zgodnie z tzw. „ustawą wdrożeniową” harmonogram konkursowy na kolejny rok musi być ogłaszany przez instytucję organizującą nabór najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego. Beneficjenci będą też mieć więcej czasu na przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku – nabór będzie się rozpoczynać co najmniej 1 miesiąc od ogłoszenia konkursu, a aplikacje będzie można składać przez co najmniej 7 dni.

Ostatnim programem oferującym duże możliwości przedsiębiorcom był szeroko omówiony na spotkaniu Horyzont 2020. O nim jednak napiszemy więcej w najbliższym czasie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *