Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorstw na B+R.

Od 2.01.2017 r. do 02.03.2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie:

 • Schemat 1.2.A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
 • Schemat 1.2.B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

Powyższe podmioty muszą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

 1. a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

 1. b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in.patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów, wartość projektu, poziom dofinansowania:
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 13, 9 mln PLN.
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%.

 

Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów, wartość projektu, poziom dofinansowania:
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 13, 1 mln PLN.
 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.
 • Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

– dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach schematów 1.2.A; 1.2.B

 • od godz. 8.00 dnia 02.01.2017 r. do godz. 15.00 dnia 02.03.2017 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *