Dotacje dla Województwa Opolskiego w 2015 r

Ogłoszony harmonogram przedstawia wstępne terminy rozpoczęcia naborów, które mogą ulec zmianie. Dokładne daty poznamy po oficjalnym ogłoszeniu poszczególnych konkursów.

Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz przykładowe typy projektów, które będą mogły starać się o dotację.

II Kwartał

1. Wzmocnienie otoczenia biznesu (Działanie 2.3).

Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesu (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne), dzięki którym będą one mogły świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorców.

2. Współpraca gospodarcza i promocja (Działanie 2.4).

-Pomoc dla przedsiębiorców w zdobywaniu nowych rynków, rozpoczęcie współpracy międzynarodowej, eksportu, udziały w targach międzynarodowych.

3. Ochrona różnorodności biologicznej (Działanie 5.1).

-Przygotowanie i wdrożenie planów ochrony środowiska, akcje edukacyjne, zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnej do realizacji przygotowanych planów. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej, dofinansowanie parków krajobrazowych, rezerwatów.

4. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi (Działanie 5.2).

-Dotacje na działania edukacyjne i akcje informacyjne dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami.

5. Zakładanie działalności gospodarczej (Działanie 7.3).

-Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnego biznesu.

6. Wydłużanie aktywności zawodowej (Działanie 7.4).

-Środki zostaną przeznaczone np. na działania profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie zagrożeniom w miejscach pracy.

7. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (Działanie 8.1).

-Środki dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zapewnienie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

8. Włączenie społeczne (Działanie 8.2).

-Środki na resocjalizację dzieci i młodzieży, programy edukacyjne.

9. Wsparcie kształcenia ogólnego (Poddziałanie 9.1.1).

-Zakup sprzętu i wykorzystywanie nowoczesnych form nauczania w szkołach. Podwyższanie kompetencji nauczycieli.

10. Wsparcie edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 9.1.3).

-Środki na dodatkowe zajęcia w przedszkolach, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup sprzętu i remonty budynków przedszkolnych.

11. Wsparcie kształcenia zawodowego (Poddziałanie 9.2.1).

– Poprawa współpracy szkół z przedsiębiorcami. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Zakup sprzętu do kształcenia zawodowego, dostosowanego do realnych potrzeb rynku pracy.

III Kwartał

1. Wsparcie przedmiotów ekonomii społecznej (Działanie 8.3).

-Środki na rozwój/tworzenie spółdzielni socjalnych oraz zapewnianie ich funkcjonowania, pomoc ich członkom (np. szkolenia).

2. Infrastruktura usług społecznych (Poddziałanie 10.1.2).

-Dotacje na rozbudowę i doposażenie miejsc opieki nad osobami zależnymi (np. domy pomocy społecznej).

3. E-usługi publiczne (Działanie 10.3).

-Wdrożenie nowoczesnych systemów usprawniających pracę administracji państwowej, placówek medycznych.

IV Kwartał

1. Innowacje w przedsiębiorstwach (Działanie 1.1.)

-Wsparcie działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (np. zakup wyposażenia, wyników badań, przygotowanie i wdrożenie nowego produktu).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *