Fundusze na rozwój konkurencyjności

Przedsiębiorstwa chcące prowadzić działalność na rynkach UE powinny zwrócić uwagę na inne dostępne – poza krajowymi i regionalnymi – fundusze unijne umożliwiające finansowanie przedsięwzięć gospodarczych. Przykładem może być program COSME, którego celem jest ułatwienie MŚP dostęp do rynków na terenie UE i poza nią, a także zapewnienie łatwiejszego dostępu do finansowania zwrotnego.

Przyjęty w 2013 roku COSME jest programem ramowym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na ten cel to 2,3 miliarda euro, z czego minimum 60% ma zostać przeznaczonych na instrumenty finansowe.

Czemu ma służyć COSME?

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie UE oraz wsparcie przy tworzeniu nowych miejsc pracy.

Główne obszary działania programu to:

  • udostępnienie instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych przeznaczonych do finansowania MŚP,
  • ułatwienie dostępu do rynków UE,
  • usprawnienie procesów tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw,
  • promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Do realizacji tych zadań powołana została sieć Enterprise Europe Network świadcząca usługi doradcze, a także wspierająca firmy w procesie transferu technologii. EEN pomaga także w pozyskaniu partnerów zagranicznych oraz pośredniczy w komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a Komisją Europejską.

Program COSME ma przynieść zmniejszenie obciążeń administracyjnych i prawnych związanych z realizacją projektów, np. poprzez ograniczenie sprawozdawczości. Jego zadaniem jest także upowszechnianie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości oraz działalność analityczna. Program ma również wspierać poszczególnych sektory gospodarcze w UE, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

Czekamy wciąż na uruchomienie finansowania z programu COSME, natomiast już teraz wiadomo, że wsparcie dla MŚP będzie dostępne w formie instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych.

Bezpłatne gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego otrzymają instytucje finansowe udostępniające kapitał na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwi to dostęp do atrakcyjnych instrumentów finansowym firmom, które nie mogłyby otrzymać takiego wsparcia na rynku komercyjnym.

Z kolei w ramach instrumentu kapitałowego Europejski Fundusz Inwestycyjny zaoferuje dokapitalizowanie przedsięwzięć podwyższonego ryzyka poprzez obejmowanie udziałów w realizujących je przedsiębiorstwach. Inwestorami mają być instytucje udzielające wsparcia finansowego dla MŚP (m.in. fundusze venture). Ten rodzaj pomocy będzie adresowany głównie do firm prowadzących działalność międzynarodową.

Tymczasem MŚP wciąż mogą korzystać ze wsparcia Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Program ten, będący pierwowzorem COSME, umożliwia uzyskanie preferencyjnych kredytów, poręczeń i leasingu. Środki mają być dostępne do wyczerpania, maksymalnie do 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

http://cip.gov.pl/index.php?p=m&idg=eipfin,126

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *