Innowacje społeczne

W najbliższym okresie programowania środki unijne w Polsce mają być wykorzystywane przede wszystkim w celu poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzrost gospodarczy i poprawę zatrudnienia. Projekty wpływające na zmniejszenie bezrobocia i wzrost zatrudnienia w latach 2014-2020 realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który zastąpił Program Kapitał Ludzki.

Głównym celem PO WER jest poprawa polityki państwa w obszarze rynku pracy, edukacji i całej gospodarki. Innymi priorytetami programu jest wsparcie szkolnictwa wyższego, a także promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Choć wsparcie w ramach PO WER dotyczy przede wszystkim instytucji publicznych, to beneficjentami będą mogli być także przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować projekty dotyczące innowacji społecznych. Dla nich przeznaczone będzie dofinansowanie w ramach IV Osi priorytetowej "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Działanie 1.1. "Innowacje społeczne". Pierwsze konkursy na tego typu projekty planowane są już na ten kwartał.

Projekty, które będą podlegać dofinansowaniu, muszą wypracowywać innowacyjne rozwiązania problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie oraz zdrowia. Przedsięwzięcia te będą mogły być realizowane w skali mikro lub makro.

Mikroinnowacje obejmować mają opracowanie i rozwinięcie pomysłów rozwiązujących wymienione problemy społeczne, a następnie ich przetestowanie i upowszechnienie w skali całego kraju. Głównie tego typu projekty będą realizowane przez przedsiębiorców.

Drugim typem przedsięwzięć objętych wsparciem będą makroinnowacje realizowane przez podmioty mające większy wpływ na realizację polityki społecznej.

Zarówno mikro, jak i makroinnowacje będą mogły mieć ogromny wpływ na zmiany polityki społecznej, ponieważ wypracowane w ich ramach rozwiązania  będą włączane do aktów prawnych, a także wdrażane jako nowe modele czy standardy działania instytucji.

Realizacja projektów dopuszcza także współpracę z partnerami zagranicznymi w celu wypracowania wspólnych rozwiązań oraz wykorzystanie ich doświadczeń i wiedzy.

Ogólna pula środków przeznaczona na realizację opisanych projektów to ponad 227 mln PLN, z czego wsparcie UE wynosi 214 mln PLN. Planowane jest głównie wsparcie w postaci dotacji, jednak nie wyklucza się wykorzystania instrumentów finansowych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *