KONKURS RPO 10.1 Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

W dniu 01 czerwca 2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.1   Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 Poddziałanie 10.1.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Termin składania wniosków:  od 01.06.2016 – 15.06.2016

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na miesiąc wrzesień/październik 2016r.

Alokacja środków finansowych:

– na konkurs horyzontalny: 1 763 000  PLN

– na Zachodni Obszar Interwencji: 2 288 837 PLN

– na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji: 3 134 480 PLN

– na Obszar Interwencji Doliny Baryczy: 1 787 077 PLN 

– na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej: 1 380 877 PLN

– na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka: 2 065 258 PLN

 

Kto może aplikować?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • 1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • 1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:
 1. a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 3. c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 4. d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 5. e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).
 • 1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z  dziećmi w  wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa):

 • 95%  w zakresie projektów typu 10.1.B, 10.1.C.
 • 85% w przypadku występowania w projekcie różnych typów wparcia, wśród których występuje typ 10.1.A

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Więcej szczegółowych informacji o konkursie oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie www:

WWW: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

ZACHĘCAMY  PAŃSTWA DO APLIKOWANIA  W  RAMACH  KONKURSU

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Przygotujemy dla Ciebie wniosek. Już teraz sprawdź korzyści płynące ze współpracy z Nami!

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *