Konkurs z Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPO Świętokrzyskie 2014-2020

W dniu 29 marca 2016r. Zarząd  Województwa  Świętokrzyskiego ogłosił konkurs zamknięty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020

 

Oś priorytetowa 2  Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MśP

 

Termin składania wniosków: 29.03.2016 – 29.04.2016

Alokacja środków finansowych:  80 000 000,00 PLN  ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na miesiąc październik 2016r.

 

Kto może aplikować?

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pomoc  w ramach konkursu udzielana jest w ramach pomocy de minimis

 

Na  co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie skierowane dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności  oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia.

Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzenie zmian produktowych lub procesowych  o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

 

W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

– dofinansowanie inwestycji  związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług oraz unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą

– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii  lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R

 

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom intensywności wsparcia  w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych wynosi  80%

Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że:

–  łącznie z inną pomocą de minimisde minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy

– w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów:

100 000 euro.

 

 

Więcej szczegółowych informacji o konkursie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/331-ogloszenie-konkursu-zamknietego-w-ramach-dzialania-2-5-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO APLIKOWANIA W RAMACH KONKURSU Z DZIAŁANIA 2.5 W RAMACH RPO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 2014-2020!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *