Kredyt technologiczny dostępny od grudnia

Na 3 listopada planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Konkurs adresowany będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły pozyskać dofinansowanie na wdrożenie innowacji  technologicznych, powstałych jako efekt własnych prac badawczo-rozwojowych lub nabytych od podmiotów zewnętrznych. Istotne jest to, że środki nie będą dostępne w formie dotacji, a w postaci kredytu bankowego, który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej. Beneficjent będzie musiał zapewnić min. 25% wkładu własnego.

Z pomocy nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy znajdujący się w trudniej sytuacji ekonomicznej oraz podmioty z sektorów objętych wykluczeniem wsparcia zgodnie z przepisami.

Kredyt na innowacje technologiczne ma być przeznaczony na inwestycje związane z wdrożeniem nowych technologii, w szczególności na:

  • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych,
  • koszty ponoszone na świadczone przez doradców zewnętrznych usługi ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych, niezbędnych do wdrożenia nowej technologii.

Dysponentem środków będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, jednak wstępnej weryfikacji kredytobiorców będą dokonywać banki biorące udział w projekcie. Ich lista zostanie opublikowana po zakończeniu konsultacji umów.

Nie ma ograniczeń co do minimalnej kwoty kredytu, natomiast określona została maksymalna wysokość premii technologicznej, która wyniesie 6 mln zł.

Nabór wniosków planowany jest od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs ma wynieść 303 mln PLN.

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest wejście w życie nowelizacji Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *