Mamy konkursy na Mazowszu!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dwa konkursy, w których mogą wziąć udział wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Oba realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Pierwszy konkurs dotyczy Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”. Dofinansowanie projekty będą miały na celu zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. W szczególności wsparciem zostaną objęte działania takie jak:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
  • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • wydłużenie godzin pracy OWP,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Nabór wniosków potrwa od 30 września do 29 października 2015.

Drugi konkurs realizowany będzie w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na podnoszeniu umiejętności oraz uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy ich zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem.

Nabór wniosków potrwa od 30 września do 28 października 2015.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *