Pierwszy konkurs dotacyjny na Śląsku!

Mamy pierwszy konkurs ogłoszony w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dotyczy on Poddziałania 11.1.4 RPO Województwa Śląskiego związanego z poprawą efektywności kształcenia ogólnego. Celem poddziałania jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego.

Na co można uzyskać środki?

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
  • Realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów

Kto może przystąpić do konkursu?

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty – poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub oświatowej.

Termin naboru

Wnioski będzie można składać od 29 czerwca do 31 lipca 2015 r. wyłącznie za pośrednictwem jednej z platform elektronicznych:

  • e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP
  • lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wydatki kwalfikowalne mogą być dofinansowane w 90%.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 62 186 000,00 PLN.

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/111-o/

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *