Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego zainwestuje 2,23 miliarda euro
w poprawę stanu gospodarki regionu. Kwota jest wyższa w porównaniu z poprzednim okresem unijnego finansowania (w latach 2007-2013 do dyspozycji było 1,74 mld euro), co przełoży się na większą ilość regionalnych inwestycji .

Cała kwota dostępna dla Województwa Lubelskiego zostanie wydana tak, by osiągnąć nadrzędny cel programu:
„Podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.”

Oznacza to dofinansowanie i rozwój dziedzin, które są zakorzenione w gospodarczej tradycji regionu. W realizacji celu pomogą osie priorytetowe, wybrane przez Zarząd Województwa.

Osie Priorytetowe dla Województwa Lubelskiego

1. Badania i Innowacje
2. Cyfrowe Lubelskie
3. Konkurencyjność Przedsiębiorstw
4. Energia Przyjazna Środowisku
5. Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna
6. Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów
7. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
8. Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport
9. Rynek Pracy
10. Adaptacyjność Przedsiębiorstw i Pracowników do Zmian
11. Włączenie Społeczne
12. Edukacja, Umiejętności i Kompetencje
13. Infrastruktura Społeczna

Jakie inwestycje będą realizowane w ramach poszczególnych priorytetów?

Badania i Innowacje

Wzrosną nakłady na Badania i Rozwój (B+R), co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu innowacyjności regionu. Dzięki temu zyskają ośrodki badawcze (również te przy uczelniach wyższych), jak i firmy prowadzące lub tworzące w swojej strukturze działy B+R. Prowadzenie własnych badań może przynieść przedsiębiorstwu ogromne korzyści związane z wdrażaniem unikalnych technologii. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia związane z zakupem własności intelektualnych, np. patenty, know-how, licencje itp. Kontynuowane będą działania służące poprawie współpracy uczelni wyższych ze światem biznesu.

Cyfrowe Lubelskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zwiększy dostęp do cyfrowych usług publicznych. Mieszkańcy regionu będą mogli cieszyć się nowoczesnymi systemami informatycznymi (np. e-administracja, e-zdrowie), które usprawnią dostęp do usług publicznych. Unia Europejska przeznaczy pieniądze na projektowanie i wdrażanie systemów za pomocą, których jednostki administracji publicznej będą w stanie efektywniej komunikować sie między sobą, a także z mieszkańcami.

Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Konkurencyjność przedsiębiorstw poprawi się dzięki możliwości pozyskania środków unijnych na ich rozwój. Ludzie biznesu „dostaną” dodatkowe pieniądze na zakup usług doradczych oraz inwestycje związane z promocją. Jeśli planujesz informatyzację swojej firmy lub wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych, powinieneś bez problemu znaleźć pomoc w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Duży wpływ na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw mają Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) takie jak parki technologiczne, czy inkubatory przedsiębiorczości, które będą wspierane w ramach nowej perspektywy finansowej.

Energia Przyjazna Środowisku

Województwo Lubelskie charakteryzuje się sprzyjającymi warunkami do wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych (OZE), jednak potencjał ten pozostaje nadal niewykorzystany.
Oś priorytetowa Energia Przyjazna Środowisku ma diametralnie zmienić tę sytuację. Plan zwiększenia produkcji „zielonej energii” wiąże się z dodatkowymi środkami na zakup potrzebnej infrastruktury. Dotowane będą wszelkie niezbędne urządzenia i instalacje do pozyskiwania odnawialnej energii, zarówno w przedsiębiorstwach jak i gospodarstwach domowych.

Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna

Inwestycje w tym obszarze podzielone zostały na 2 filary.
Pierwszy da szansę przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w obniżenie zużycia zasobów
i energii. Mowa tu np. o systemach oszczędności energii, a także urządzeniach wpływających na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Drugi filar skupia się wokół środowiska miejskiego. Powstaną lokalne elektrownie, a także nowoczesne (oszczędne) systemy oświetlenia miejskiego. Na poprawę stanu środowiska wpłynie zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej. Mieszkańcy będą zachęcani do pozostawiania samochodów w garażach i częstszego przesiadania się do komunikacji zbiorowej.

Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów

Ostatnie lata pokazują nasilenie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i życiu mieszkańców. Dzięki niej region zostanie zabezpieczony przed skutkami susz, powodzi, podtopień, czy huraganów oraz przygotowany na ich ewentualne nadejście. Służby ratownicze zostaną wyposażone w niezbędny do niesienia pomocy, nowoczesny sprzęt, a zagrożone tereny poddane przebudowie.

Ochrona Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego

Priorytet ten przysłuży się głównie atrakcyjności turystycznej regionu. Zmodernizowane zostaną obiekty zabytkowe oraz trasy turystyczne. Pomoc obejmie ochronę zagrożonych gatunków, a także edukację przyrodniczą, która wpłynie na lepsze zrozumienie i traktowanie przyrody przez mieszkańców.

Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport

Unia Europejska przeznaczy pieniądze na poprawę stanu dróg i usprawnienie systemów transportowych. Oprócz dróg, których stan pozostawia wiele do życzenia, dotowana będzie infrastruktura kolejowa. Poprawa stanu linii kolejowych i taboru ma zachęcić mieszkańców regionu do częstszego korzystania z tej gałęzi transportu.

Rynek Pracy i Włączenie Społeczne

Środki pieniężne zostały rozlokowane tak, by pomagać osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy (np. przez przszkolenia, a także wsparcie samozatrudnienia jako alternatywnej formy walki z bezrobociem. Włączenie Społeczne ma na celu wsparcie osobób zagrożonym ubóstwem i niepełnosprawnych. Osoby takie otrzymają kompleksową pomoc w zakresie pozyskania środków i wiedzy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Adaptacyjność Przedsiębiorstw i Pracowników do Zmian

Dynamiczne zmiany na rynku wymagają od przedsiębiorstw ciągłego dostosowywania się do niepewnego otoczenia. Pieniądze zostaną przeznaczone np. na rozwój kompetencji i eliminację czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia pracowników.

Edukacja i Infrastruktura Społeczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego przewiduje dofinansowanie szkół i innych placówek oświatowych. Poprawiona zostanie trudna sytuacja dostępu do opieki przedszkolnej. Infrastrukturą Społeczna skupi się na obszarze edukacji, zdrowia i usług społecznych. Dzięki obu priorytetom kształcenie zawodowe zostanie dostosowane do realnych potrzeb pracodawców. Unijne środki zapewnią mieszkańcom regionu dostęp do lepiej wyposażonych szpitali i przychodni, co powinno przełożyć się na poprawę stanu zdrowa i zmniejszenie poziomu zachorowań na Lubelszczyźnie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *