RPO Kujawsko-Pomorskie Działanie 4.5 Ochrona przyrody

RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Cel szczegółowy:Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 • projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych,
 • działania w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych,
 • działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych),
 • tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich (np. parki miejskie, ogrody botaniczne),
 • rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
 • tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych,
 • projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin,
 • działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.

Typy beneficjentów:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowa jednostka organizacyjna,
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną,
 • państwowa jednostka organizacyjna,
 • organ władzy, administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwo,
 • organizacja pozarządowa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *