RPO Łódzkie Działanie 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

RPO Województwo Łódzkie Działanie 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Cel szczegółowy: zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa oczyszczalni ścieków, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi,
  • przebudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków prowadząca do poprawy ich parametrów, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi,
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej, zapewniających stopień oczyszczania ścieków, jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2 – 10 tys. RLM,
  • budowa, modernizacja kanalizacji ściekowej,
  • budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody (w tym zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody), realizowana razem z inwestycją w sieci kanalizacyjne, obejmujące tych samych użytkowników,
  • budowa, w tym rozbudowa sieci wodociągowej, ujęć lub stacji uzdatniania wody (w tym zakup lub remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu lub przesyłowi wody), w przypadku gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna.

Dofinansowane będą projekty realizowane w aglomeracjach od 2 tys. RLM włącznie do poniżej 10 tys. RLM*.

Wyłącznie jako element kompleksowego projektu dotyczącego sieci kanalizacyjno-wodociągowych dopuszcza się zakup specjalistycznych urządzeń lub aparatury do pomiaru, monitoringu i analizy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe).

Wybrane typy beneficjentów:

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

*RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) – liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *