RPO Podkarpackie Działanie 3.1 Rozwój OZE

RPO Podkarpackie Działanie 3.1 Rozwój OZE

Cel szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy (projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych),
  • roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
  • roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
  • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *