RPO Podlaskie Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

RPO Województwo Podlaskie Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej, w tym:

  • budowa nowych/modernizacja istniejących oczyszczalni,
  • inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
  • inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi (osady ściekowe są uznawane za odpady) oraz lokalnymi możliwościami przyrodniczego ustabilizowania osadów,
  • zagospodarowanie lub przekształcenie termiczne osadów ściekowych oraz pozyskanie biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków,
  • budowa kanalizacji rozproszonej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem, że budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i ekologicznie nieuzasadniona np. na terenach o zabudowie rozproszonej;

2. projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna,

3. uzupełniająco w formie pilotażu projekty dotyczące zagospodarowania deszczówki w tym z wykorzystaniem inżynierii ekologicznej, np. „zielone dachy” jako rodzaj zrównoważonegosystemu odwadniania gruntu.

Typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – planowany nabór ciągły od grudnia 2015 roku do maja 2016.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *