RPO Podlaskie Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

RPO Województwo Podlaskie Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

Cel szczegółowy: Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i określenie wartości świadczeń i usług ekosystemowych,
 • działania związane z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących obszarami naturalnej retencji wodnej oraz odbudową naturalnej powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej (wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych), renaturyzacją rzek i dolin rzecznych,
 • budowa i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (trwałe inwestycje o zasięgu regionalnym w ramach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody i innych form ochrony przyrody, tj: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody,)
 • projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki,
 • doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
 • inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Wybrane typy beneficjentów:

 • parki krajobrazowe,
 • JST, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
 • przedsiębiorcy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – planowany nabór od sierpnia 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *