RPO Pomorskie Działanie 11.2 Gospodarka odpadami

RPO Pomorskie Działanie 11.2 Gospodarka odpadami

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa lub rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
  • rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym takich ich elementów jak: instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w tym przede wszystkim instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów,
  • budowa instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów lub stacji przeładunkowych odpadów,
  • budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,
  • budowa i rozbudowa instalacji do odzysku komunalnych osadów ściekowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Wybrane typy beneficjentów:

  • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • przedsiębiorcy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

nie przewiduje się wykorzystania instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *