Słowniczek unijny

A

Alokacja środków – łączna pula przeznaczona do wydania w ramach danego działania, programu, konkursu. Kwota alokacji określa wysokość środków, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wszystkich kwalifikujących się do wsparcia projektów.

 

B

Beneficjent – osoba, organizacja lub instytucja, która otrzymuje dofinansowanie unijne.

 

C

Cross-financing – mechanizm pozwalający na częściowe finansowanie poszczególnych projektów, części lub grup projektów, objętych wsparciem jednego funduszu, przy pomocy środków innego funduszu.

 

E

EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – fundusz ukierunkowany na rozwój społeczno-gospodarczy krajów członkowskich UE, a w szczególności krajów słabych ekonomicznie i gospodarczo. Dzięki EFRR zostaje wzmocniona spójność gospodarcza i społeczna, a jednocześnie zmniejsza się różnice bytowe na poziomie regionalnym. W ramach funduszu w Polsce realizowane są programy operacyjne:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
  • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 

EFS (Europejski Fundusz Społeczny)  – fundusz Unii Europejskiej, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Środki z tego funduszu są wykorzystywane na poziomie krajowym (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz regionalnym (16 Regionalnych Programów Operacyjnych działających na terenie każdego województwa). Celem EFS jest m.in. dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, w tym także wsparcie młodych ludzi w przystosowaniu do zmian gospodarczych.

 

F

Fundusz Spójności – fundusz, który działa tylko na obszarze krajowym  i służy podnoszeniu poziomu gospodarczego najbiedniejszych państw w UE. Wspiera finansowo projekty w zakresie środowiska i transportu na terenie Europy.

 

G

Grupa docelowa – osoby, instytucje, organizacje, której korzystają z produktów dofinansowanego projektu, nie będąc beneficjentami.

 

I

Instytucja Pośrednicząca (IP) – instytucja, która udziela dofinansowania z funduszy unijnych dla zainteresowanych. Współpracuje ona z Instytucją Zarządzającą, która deleguje kierowanie danymi osiami priorytetowymi oraz zleca jej część obowiązków. Funkcję IP może pełnić jednostka sektora finansów publicznych.

Instytucja Zarządzająca –  instytucja, która jest odpowiedzialna za kontrolę, realizację i zarządzanie danym Programem Operacyjnym.

IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) – organizacje, które zajmują się szeroko rozumianym rozwojem przedsiębiorczości. Do instytucji tych należą m.in. ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji czy instytucje finansowe. IOB wspierają każdego, kto chce założyć własną działalność gospodarczą, ale także zapewniają rozwój przedsiębiorców, np. oferując programy staży i praktyk.

 

J

JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) –  lokalne instytucje samorządowe takie jak: gmina, powiat, województwo. Są one samodzielne i działają na rzecz spraw publicznych na poziomie regionalnym.

 

K

Koszty kwalifikowalne – wydatki poniesione przez beneficjenta podczas realizacji projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego mu dofinansowania (zgodnie z katalogiem kosztów wskazanych w dokumentacji).

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) – to branże, które mają zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. Dzięki nim ma zostać podniesiona konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Unia Europejska w latach 2014-2020 będzie wspierać te dziedziny, które rzeczywiście wpłyną na rozwój gospodarczy Europy. Przedsiębiorcy powinni realizować projekty o dużym potencjale, gdyż te będą najwyżej oceniane podczas naborów wniosków (patrz: RSI).

Kryteria formalne oceny wniosku – jest to sprawdzenie warunków administracyjnych (liczba przesłanych egzemplarzy wniosków, poprawność numeracji, cele-obszary-kierunki działań, zgodność wymaganych podpisów, procentowy udział środków własnych w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji, poprawność, kompletność wymaganych załączników), jakie powinien spełnić wniosek/projekt, by mógł dostać dotację. 

Kryteria merytoryczne oceny wniosku – elementy, jakie muszą być zawarte w treści wniosku. Ocenia się przede wszystkim uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, grupy docelowe, działania projektowe, potencjał wnioskującego/wnioskodawcy oraz budżet projektu.

 

L

Linia demarkacyjna –  umowna nazwa dla określenia granicy między poszczególnymi programami oraz obszaru ich działania. Została ona stworzona po to, by wyeliminować sytuację, w której jeden projekt jest finansowany jednocześnie z kilku programów unijnych.

 

M

MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo) – skrót oznaczający grupę firm spełniających określone warunki dotyczące wielkości zatrudnienia i obrotu:

  • mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
  • małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
  • średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 

P

PO IR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – program skierowany przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla startupów (nowopowstałe firmy). Celem programu jest wzmocnienie przedsiębiorstw na rynku gospodarczym przez ulepszenie ich produktów czy organizacji przedsiębiorstwa. Firmy będą mogły się starać o wsparcie pieniężne na opracowanie i wprowadzenie nowych usług, produktów. Dofinansowanie również będzie obejmowało współpracę z ośrodkami badawczymi, które będą wspierać produkcję i rozwój firmy.

 

PO IŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) –  program wspierający działania związane z gospodarką, która jest przyjazna środowisku naturalnemu. W ramach programu  finansuje się działania, które obejmują: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Z pomocy finansowej mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w wyżej wymienionych obszarach.

 

PO PW (Program Operacyjny Polska Wschodnia) – program obejmujący działania na obszarze wschodniej Polski, która jest jednym z najsłabiej rozwiniętych rejonów państwa. W skład regionu wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Celem programu jest zmniejszenie różnic gospodarczych regionu w stosunku do reszty kraju. Aby tego dokonać,  finansowane będą działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, a także otoczenia biznesu. Szczególny nacisk położony jest na badania naukowe, rozwój technologiczny oraz innowacje. Program będzie wspierać tworzenie nowych firm, a także wdrażanie nowych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw.

 

PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – program, który wspiera przedsiębiorczość młodych osób (do 29 roku życia) pozostających bez pracy. Takim osobom będą udzielane jednorazowe pożyczki na założenie działalności gospodarczej.  Pożyczki te będą udzielane przez agencje pośredniczące, np. Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego, organizacje pozarządowe oraz niepubliczne agencje zatrudnienia.

 

PO PC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) – program wspomagający rozwój cyfryzacji w Polsce. Program ma na celu usprawnienie działalności administracji, telekomunikacji przez wprowadzenie nowych technologii, które mają poprawić jakość życia Polaków.

 

R

RPO (Regionalny Program Operacyjny) – program działający w obrębie danego województwa. Każde z 16 województw w Polsce ma swój własny regionalny program operacyjny. O tym, jakie projekty będą dofinansowane, decydują samorządy województw.

Regionalne Strategie Innowacji (RSI) – to swoiste drogowskazy, pokazujące kierunki, w jakich powinny działać władze, by najskuteczniej wpływać na konkurencyjny rozwój regionu. Dużą wagę przywiązuje się do kwestii innowacyjności, które mają wprowadzać pozytywne zmiany w obszarze społecznym i gospodarczym.

 

S

SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) – rodzaj raportu, objaśnienia, na czym ma się skupiać dany program operacyjny. Każda oś priorytetowa (cel danego programu) odnosi się do konkretnej dziedziny, która będzie brana pod uwagę podczas konkursu o dofinansowanie.  

 

W

Wkład własny – środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, niezależnie od otrzymanego dofinansowania.

 

Z

ZIT (Zintegrowane Instytucje Terytorialne) to w pewnym rodzaju rozwinięcie JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego). Obie instytucje działają na zasadzie współpracy. Miasta, powiaty, województwa wspólnie określają cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania.

 

 

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77