Archives

Dotacje na opracowanie modelu biznesowego MŚP

Nowy konkurs dla dolnośląskich MŚP ogłoszony. Tym razem wsparciem objęte będą działania związane z opracowaniem dokumentów pozwalających na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku oraz rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne. W szczególności dofinansowane zostanie tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP obejmujących: długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe, mające na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia […]

Czytaj więcej

Dotacje na innowacje dla Śląska

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.2 Innowacje w MŚP. O środki unijne mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekty na terenie województwa śląskiego. Dofinansowanie można uzyskać na wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej niestosowanej w województwie śląskim dłużej niż 3 lata. Beneficjenci będą […]

Czytaj więcej

W przyszłym tygodniu ruszają nabory w dwóch konkursach dla MŚP

Przypominamy, że w przyszłym tygodniu ruszają nabory w dwóch konkursach adresowanych do MŚP, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwszy z konkursów skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej). Nabór wniosków rusza 22 października i […]

Czytaj więcej

Ogłoszono pierwsze konkursy na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła przed chwilą pierwsze konkursy dla dolnośląskich MŚP finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przede wszystkim ogłoszony został długo oczekiwany konkurs dla MŚP na wdrożenie innowacji procesowych i produktowych (RPO WD Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny). W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą […]

Czytaj więcej

Nowy konkurs dla MŚP – ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tym razem chodzi o Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać środki na: uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością […]

Czytaj więcej

Dwa konkursy dla MŚP od poniedziałku

Przypominamy, że w najbliższy poniedziałek 31 sierpnia ruszają nabory wniosków w dwóch dużych konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba są adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszy z nich to Bony na innowacje (Poddziałanie 2.3.2. PO IR).  Bony mają służyć MŚP do zakupu od polskich jednostek naukowych usług polegających na opracowaniu […]

Czytaj więcej

Konkursy na Dolnym Śląsku już niedługo

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, którym zależy na wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych, powinni już teraz zacząć przygotowywać się do konkursu, którego ogłoszenie planowane jest na wrzesień. Chodzi o nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. MŚP mogą […]

Czytaj więcej

Wdrażanie innowacji w kooperacji – Polska Wschodnia

Jak już wspominaliśmy, przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej mogą uczestniczyć dodatkowo w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na wdrożeniu własnych lub nabytych wyników prac B+R, które przyczynią się do […]

Czytaj więcej

NEWSLETTER

Kontakt

ul. Sokolnizcza 5/46
53-676 wrocław
tel. 71 366 08 77