Trwa nabór wniosków konkursowych na projekt międzynarodowy

Przedsiębiorcy chcący realizować projekty o charakterze międzynarodowym mogą do 13 kwietnia składać wnioski w ramach naboru konkursowego w programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA finansowanym ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Kto może starać się o dofinansowanie unijne?

Program jest adresowany m.in. do przedsiębiorstw z obszaru: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (częściowo), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch (częściowo). Projekt musi być realizowany w partnerstwie składającym się z minimum 3 i maksymalnie 12 kooperantów, przy czym co najmniej dwóch z nich musi pochodzić z wymienionych wyżej krajów Unii Europejskiej. W skład konsorcjum mogą wchodzić:

  • instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o charakterze publicznym,
  • instytucje prywatne posiadające osobowość prawną,
  • organizacje międzynarodowe.

Na co można uzyskać środki?

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące współpracy w obszarach:

  • innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności,
  • strategii niskoemisyjnych,
  • zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego,
  • poprawy powiązań transportowych.

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Obecnie trwa nabór do pierwszego etapu. Ogłoszenie listy rankingowej projektów nastąpi w III kwartale 2015. Najwyżej ocenieni pomysłodawcy będą mogli przystąpić do drugiego etapu, do którego nabór ma mieć miejsce w IV kwartale 2015 r. Wniosek składa się elektronicznie, musi on być przygotowany w języku angielskim, w tym języku prowadzona jest także korespondencja z Instytucją Zarządzającą.

Wartość projektu powinna wynosić w granicach od 1 do 5 mln euro. Polskie instytucje otrzymają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowity budżet w tym naborze to 80 mln euro.

Krótko o EWT

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), z której pochodzą środki na powyższy konkurs, to kolejny program unijny oferujący wsparcie m.in. dla przedsiębiorców. Wyróżnia się on jednak na tle innych programów regionalnych i krajowych swoim międzynarodowym charakterem. Projekty podlegające dofinansowaniu w ramach EWT muszą być realizowane we współpracy co najmniej dwóch partnerów pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej. Program ma wspierać współpracę ponadnarodowych regionów w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu oraz efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Polska będzie uczestniczyć łącznie w  siedmiu programach transgranicznych, dwóch transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa, oraz w programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA.

Programy transgraniczne mają na celu budowanie więzi pomiędzy społecznościami stref przygranicznych i realizowanie przez nie wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej czy wzajemnych kontaktów młodzieży.

Programy transnarodowe (Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa) wspierają współpracę w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych.

Program międzyregionalny (INTERREG EUROPA) ma na celu unowocześnienie polityk regionalnych i efektywniejsze wykorzystywanie środków unijnych z programów regionalnych oraz krajowych. Umożliwia także współpracę partnerów z UE, Norwegii, Szwajcarii.

Więcej o programie i warunkach konkursu można przeczytać na stronie:

http://www.ewt.gov.pl/

Generator wniosków oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach:

https://ems.interreg-central.eu/

http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/First_call/CE_-_Announcement_1st_call.pdf

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *