Tymczasem w regionie…

Negocjacje z Komisją Europejską dotyczące regionalnych programów operacyjnych nadal trwają. Do dzisiaj uzgodnionych zostało mniej niż połowa RPO, wiadomo już natomiast, na co mogą liczyć przedsiębiorcy z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce, na co mogą liczyć w najbliższych latach MŚP z Dolnego Śląska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego przyjął już ostateczny kształt i został zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa 21 stycznia 2015 roku. Budżet programu jest większy niż w latach ubiegłych i wynosi ponad 2 mld euro. W nowym okresie finansowania priorytetem ma być rozwój gospodarczej konkurencyjności Dolnego Śląska. Środki zostaną przeznaczone m.in. na duże drogowe inwestycje, na pozyskiwanie energii z OZE oraz na turystykę. Z dofinansowania unijnego będą jednak mogli skorzystać także przedsiębiorcy.

Co ważne, zatwierdzony program operacyjny zakłada także zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z realizacją projektów.

O co mogą ubiegać się MŚP?

Zgodnie z priorytetem konkurencyjności, na największe wsparcie małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły liczyć w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Środki na ten cel dostępne będą w ramach osi Przedsiębiorstwa i innowacje. W szczególności pomocą objęte zostaną następujące obszary:

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone samodzielnie lub we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi. Środki będą mogły być także przeznaczone na zakup i wdrożenie wyników B+R oraz na zakup licencji, know-how, patentów itp. Dofinansowaniem objęte zostaną także inwestycje związane tworzeniem i rozwojem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

W ramach tego priorytetu wsparcie otrzymają również działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry prowadzącej prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie.

MŚP będą mogły skorzystać z bonu na innowacje umożliwiającego zakup nowych technologii, a także z usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozbudowę infrastruktury pod działalność gospodarczą. Dofinansowanie obejmie uzbrojenie terenów przeznaczonych pod strefy aktywności gospodarczej, parki przemysłowe, a także budowę i rozbudowę inkubatorów przedsiębiorczości. W przypadku tego priorytetu MŚP będą przede wszystkim beneficjentami usług świadczonych dla nich przez IOB w nowo powstałych obiektach.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw polegająca na zwiększeniu ich udziału w rynkach zagranicznych. Dofinansowaniem w ramach tego priorytetu zostaną objęte działania promocyjne związane z obecnością MŚP na rynkach zagranicznych, udział w targach, wizyty studyjne itp.

Rozwój produktów i usług w MŚP służący bezpośrednio większemu zastosowaniu innowacji w firmie, a pośrednio – zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty inwestycyjne służące wprowadzeniu nowego lub ulepszonego produktu, a także te związane z wprowadzaniem innowacji procesowych w firmie. Na wsparcie mogą ponadto liczyć te projekty, które zakładają wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w procesie produkcji umożliwiających ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Środki na powyższe przedsięwzięcia zostaną przekazane w drodze konkursów. Każdy z powyższych priorytetów przewiduje wsparcie w postaci dotacji z UE. Wyjątkiem jest ostatni z opisanych, który zakłada także wykorzystanie instrumentów zwrotnych, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć finansowo wykonalnych oraz inwestycji związanych ogólnie z rozwojem działalności (np. na zakup maszyn).

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mogli sięgnąć także po środki z osi Gospodarka niskoemisyjna i Rynek pracy, ale te omówimy w innym artykule.

Kiedy najbliższe konkursy dotacyjne?

Podczas spotkania z przedsiębiorcami 4 lutego, Koordynator Dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, Justyna Staszak, zapowiedziała, że przypuszczalnie pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w połowie roku 2015, o czym na pewno Państwa poinformujemy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *