UWAGA! NABÓR Z DZIAŁANIA 3.5. „WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA – KONKURS HORYZONTALNY” RPO WD 2014-2020

euro-867410_1280

W dniu 26 lutego 2016r. został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5
„Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.5.A
Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

Schemat 3.5.B
Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych

Zachęcamy Państwa do aplikowania w ramach ww. konkursu 3.5.

Termin naboru wniosków: 01.04.2016 – 15.04.2016

Alokacja środków finansowych: 17 209 629,89 PLN

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: do 80% wartości projektu

 Kto może aplikować:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) jednostki naukowe;
9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
14) przedsiębiorstwa.

 

Preferowane będą projekty:

  • zakładające wykorzystanie OZE;
  • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
  • których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%

 

Wspierane mogą być ww. typy projektów pod warunkiem że:

  • budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;
  • budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;
  • w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;
  • wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *