Współpraca ponadnarodowa – kolejny konkurs w ramach PO WER

Ogłoszono kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – tym razem dotyczy on Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.  Głównym celem konkursu jest wypracowanie we współpracy z partnerami zagranicznymi nowych rozwiązań w siedmiu obszarach tematycznych i ich wdrożenie w kraju. Rozwiązania te mają dotyczyć:  

 • zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenia liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenia poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej,
 • godzenia ról zawodowych i życia rodzinnego,
 • metod utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzania wiekiem),
 • zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie,
 • zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Oprócz wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań dofinansowaniu podlegać będą także działania obejmujące:

 •  transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie,
 • równoległe tworzenie nowych rozwiązań i ich wdrożenie,
 • wymianę informacji i doświadczeń.

Beneficjentami konkursu będą mogły być także przedsiębiorstwa. Oprócz nich o środki będą mogły się starać:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Nabór wniosków planowany jest od 1 do 11 września 2015.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 97%.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *